Anna Pichola

Regulamin sprzedaży

Dzień dobry!


Nazywam się Anna Pichola i jestem Kreatorką Kariery. 

Zapraszam Cię do skorzystania z usług i produktów dostępnych za pośrednictwem mojego sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://kreatorka-kariery.pl/sklep.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu zakupów oraz zasad składania zamówień znajdziesz poniżej w Regulaminie sprzedaży.  

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: kontakt@kreatorka-kariery.pl

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów,

Anna Pichola

Regulamin sprzedaży Kreatorka Kariery

 1. Najważniejsze informacje:

 1. Podstawowe pojęcia:

 1. Użytkownikiem jest osoba dokonującą zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dalej także jako Klient.

 2. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową.

 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 4. Produkt – produkty elektroniczne i usługi oferowane przez Sprzedawcę.

 5. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. materiały w formie pdf,  nagrania video). 

 6. Usługa – Usługi świadczone przez Sprzedawcę, które mogą być przedmiotem zamówienia takie jak np. usługa konsultacji, usługa przygotowania CV.

 7. Kurs – odpłatna Usługa polegająca na udzieleniu Użytkownikowi czasowego – zgodnie z informacjami wskazanymi w Serwisie – dostępu do wybranych materiałów, zestawu materiałów, modułów, kursów lub szkoleń oraz innych treści, zgodnie z opisem danego Kursu w Serwisie.

 8. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży.

 9. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Użytkownikowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą takich danych; 

 1. Produkty są sprzedawane przez ANNA PICHOLA BUSINESS AND CAREER ADVISING, 927 854 694, Stavnevegen 6, 7019 Trondheim Norwegia, zwanego dalej Sprzedawcą. Możesz skontaktować się ze mną e-mailowo pisząc na adres e-mail: kontakt@kreatorka-kariery.pl lub telefonicznie: 0047 90729030.

 2. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu. 

 3. Umowa na produkt zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Użytkownika ( o ile z opisu produktu lub indywidualnych ustaleń nie wynika inaczej). 

 4. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.

 5. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu. 

 6. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest cena najniższa obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki. 

 7. W przypadku gdy Sprzedawca stosuje procedurę indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika przed złożeniem zamówienia.

 

 1. Zasady zakupu produktu:

 1. Zamówienia produktów mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 2. Płatności za produkt będą dokonywane za pomocą karty płatniczej za pośrednictwem systemu płatności Stripe.

 3. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

 4. W tym celu należy:

 1. wybrać produkt, który chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka”. 

 2. następnie należy przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami, 

 3. uzupełnić formularz zamówienia,

 4. potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt i dokonać płatności. Do czasu opłacenia zamówienia Użytkownik nie otrzyma produktu.

 5. Po dokonaniu płatności, Sprzedawca prześle Użytkownikowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

 1. Termin realizacji umowy:

 1. Szczegółowe warunki dot. realizacji umowy opisane są w opisie produktu oraz w niniejszym Regulaminie. 

 2. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a opisem produktu, w szczególności w zakresie terminu realizacji, wiążący jest opis produktu. 

      Produkty elektroniczne (m.in. nagrania wideo, kursy on-line)

 1. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego produkt elektroniczny, dostęp do produktu zostanie udzielony Użytkownikowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin ,poprzez przesłanie z linkiem do pobrania produktu/poprzez udzielenie dostępu on-line. 
 2. W przypadku produktu takiego jak np. kursy lub inne produkty, w ramach których treści/materiały z uwagi na specyfikę produktu będą udostępniane systematycznie – produkt ten zostanie udostępniony Użytkownikowi zgodnie z przewidzianym harmonogramem. 
 3. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku, Użytkownikowi zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsca niezwłocznie po zakupie lub w terminie wynikającym ze specyfiki i opisu produktu (np. przed rozpoczęciem kursu).

     Webinary (na żywo) oraz nagrania z webinaru

 1. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego dostęp do webinaru, Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi udział w webinarze. 
 2. Użytkownik otrzyma link do platformy, na której będzie odbywał się webinar w terminie wynikającym ze specyfiki i opisu produktu (nie później niż przed rozpoczęciem webinaru). 
 3. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego dostęp do nagrania z webinaru Użytkownik otrzyma dostęp do nagrania niezwłocznie po zakończeniu webinaru – jednak nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia.
 4. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (m.in. siła wyższa, problemy techniczne związane z internetem), niemożliwe będzie przeprowadzenie webinaru w ustalonym terminie, nagranie z webinaru zostanie udostępnione niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty przeprowadzenia webinaru. 
 5. Dostęp do nagrań z webinaru jest udzielany na okres 30 dni licząc od dnia zakupu dostępu do produktu (o ile z opisu produktu nie wynika inaczej).

       Konsultacje

 1. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu przez Użytkownika terminu ze Sprzedawcą lub zgodnie z harmonogramem.
 2. Konsultacje online odbywają się za pomocą Zoom (link do spotkania Użytkownik otrzyma od Sprzedawcy w dniu konsultacji), Skype, Messengera. 

Szkolenia/Warsztaty

 1. Klient, który zakupił Szkolenie/Warsztat w Sklepie Kreatorki Kariery, ma prawo do jednokrotnej zmiany ustalonego terminu Szkoleni na inny, dostępny w ofercie sklepu. by zmiana była ważna, należy ją zgłosić mailowo na adres: kontakt@kreatorka-kariery.pl, nie później niż 14 dni przed planowanym terminem Szkolenia/Warsztatu. Realizacja zmiany terminu szkolenia jest możliwa tylko w przypadku, gdy sprzedający posiada wolne miejsca na nowy termin Szkolenia/Warsztatu. Za zmianę terminu Szkolenia/Warsztatu z inicjatywy Klienta naliczane są opłaty administracyjne w wysokości 500 kr brutto.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia/Warsztatu z ważnych przyczyn np. powodów losowych, lecz zawsze w porozumieniu Klientem, aby ustalić nowy, dogodny termin.

 3. W sytuacji, gdy Klient nie weźmie udziału w zakupionym Szloleniu/Warsztacie, które odbyło się w pierwotnie wybrnym terminie, traci możliwość uczestnictwa w tym Szkoleniu/Warsztacie w przyszłości. W takim wypadku, sprzedający nie ma obowiązku zwracać Klientowi żadnych środków. Brak uczestnictwa Klienta oznacza jego nieobeność w miejscu i czasie rozpoczęcia Szkolenia/Warsztatu, co skutkuje brakiem możliwości zwrotu jakichkolwiek

Inne Usługi (m.in. usługa przygotowania CV)

 1. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji innych usług objętych ofertą Sprzedawcy znajdują się w opisie produktu lub zostaną określone w drodze indywidualnych uzgodnień ze Sprzedawcą.
 2. Najważniejsze informacje dot. nieodpłatnych Produktów/usług:

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika nieodpłatną usługę wysyłki newslettera.

 2. Sprzedawca świadczy nieodpłatną usługę Newsletter. Może z niej skorzystać każdy Użytkownik, który poprzez udostępniony przez Sprzedawcę formularz wprowadzi swój adres poczty elektronicznej. Umowa na świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zapisania się na listę Newsletter. Z usługi subskrypcji Newslettera można zrezygnować w każdej chwili klikając w link do tego przeznaczony lub kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą.

 1. Odstąpienie od umowy (dotyczy Konsumentów i przedsiębiorców działających na prawach konsumenta):

 1. Niniejszy rozdział reguluje kwestie odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.

 2. Użytkownikowi  nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku umowy:

 1. o świadczenie usług, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

 2. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgody;

 3. przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Użytkownika lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie);

 1. W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu.
  W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany
  w rozdz. I ust. 2 Regulaminu. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się
  w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 1. Zasady wnoszenia reklamacji:

 1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.

 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów, w tym treści/usług cyfrowych. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.

 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w rozdz. I ust. 2.

 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta)  rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.

 6. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. 

 7. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny. 

 8. Jeżeli Użytkownik nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Użytkownik informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Użytkownik może odstąpić od umowy. 

 

 1. Warunki techniczne:

 1. W celu złożenia zamówienia oraz w celu korzystania z produktów świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej. 

 2. Aby dokonać zakupu/uzyskać dostęp do zakupionych produktów konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu. 

 3. Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie PDF*, Użytkownik musi posiadać program, które obsługuje wymieniony plik/format. Nagrania video będą udostępniane za pośrednictwem serwisów Vimeo/Youtube.

 4.  W przypadku zakupu konsultacji on-line, konieczne może być posiadanie dostępu do programu umożliwiającego przeprowadzenie takiej konsultacji (np. Zoom/ Skype/Messenger).

 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownik powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 6. W przypadku gdy opis produktu przewiduje dostęp do grupy na Facebooku lub dostęp do innej platformy, konieczne może być posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta na ww. platformie/platformach.

 

 1. Siła wyższa:

 1.  W czasie trwania siły wyższej, strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Postanowienie ze zdania poprzedzającego zastosowanie będzie miało również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.

 2. Przez „siłę wyższą”, o której mowa w ustępie poprzedzającym, należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Sprzedawcy, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.

 

 1. Prawa autorskie:

 1. Sprzedawca informuje, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy bądź innemu podmiotowi, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję.

 2. Sprzedawca poucza Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Użytkownika bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści
  w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 3. Sprzedawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Użytkownik w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

 1. W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową.

 2. Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. 

 3. Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.

 1. Licencja, o której mowa w ust. 3 jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w cenie uiszczanej przez Użytkownika. 

 2. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części: 

 1. udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim, 

 2. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. 

 1. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt (w szczególności Produkt elektroniczny) nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.

 1. Wizerunek

 1. Użytkownik jest świadomy tego, że wizerunek Użytkownika udostępniany przez niego w ramach współpracy ze Sprzedawcą, może być przetwarzany przez Sprzedawcę, w tym utrwalany i rozpowszechniany do celów edukacyjnych, archiwizacyjnych oraz do celów związanych z realizacją Umowy. 

 2. Użytkownik – poprzez włączenie kamery podczas transmisji on-line (webinarów/spotkań on-line) lub poprzez udostępnienie swojego wizerunku Sprzedawcy w inny sposób, wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Sprzedawcę wizerunku Użytkownika w postaci nagrania/zdjęć z przebiegu transmisji on-line/przebiegu współpracy do celów wskazanych w ust. 1. 

 3. Przetwarzanie wizerunku Użytkownika do celów marketingowych i promocyjnych wymaga odrębnej zgody. 

 4. Wizerunek, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w transmisji on-line, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Sprzedawcy. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.

 5. Użytkownik nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób. 

 1. Opinie Użytkowników

 1. Opinie dotyczące Produktów publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane. 

 2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Użytkowników korzystających dotychczas z Produktów Sprzedawcy, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Użytkowników dedykowanego linku do pozostawienia opinii lub poprzez uzyskanie opinii w ramach bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem.

 3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Produktów Sprzedawcy, opinia ta nie jest publikowana przez Sprzedawcę.

 4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów Sprzedawcy, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Użytkowników.

 5. Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.

 

 1. Postanowienia końcowe:

 1. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

 1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

 2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

 3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo

 4. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.

 2. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 3. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (o ile przysługuje)

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia dostarczenia Produktu. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu: Anna Pichola Kreatorka Kariery, 927 854 694, Stavnevegen 6, 7019 Trondheim Norwegia, e-mail: kontakt@kreatorka-kariery.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:  Anna Pichola Kreatorka Kariery, 927 854 694, Stavnevegen 6, 7019 Trondheim Norwegia, e-mail: kontakt@kreatorka-kariery.pl

Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*… następujących rzeczy*… /o świadczenie następującej usługi z dnia*… polegającej na*…..

Imię i nazwisko, adres *Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …………………………………………………

* uzupełnic


ANNA PICHOLA BUSINESS AND CAREER ADVISING

Regulamin newslettera

 

§1 Najważniejsze informacje dot. Usługodawcy

Usługi i treści cyfrowe udostępniane w ramach Newslettera świadczone są przez Annę Pichola, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ANNA PICHOLA BUSINESS AND CAREER ADVISING, NIP 927 854 694,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu: kontakt@kreatorka-kariery.pl dalej jako Usługodawca).

We wszelkich sprawach, możesz skontaktować się pisząc na adres e-mail: kontakt@kreatorka-kariery.pl lub telefonicznie: 0047 90729030 .

Słownik pojęć znajduje się w §10 niniejszego Regulaminu.

§2 Najważniejsze informacje dotyczące Newslettera

1.     Newsletter, w tym usługi i treści cyfrowe są wysyłane na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

2.     W ramach Newslettera udostępniane są treści edukacyjne, a także informacje o nowych wpisach blogowych lub materiałach udostępnianych w social media, zniżkach, aktualnych promocjach, bonusach, bezpłatnych i płatnych wydarzeniach, wyzwaniach, szkoleniach oraz inne informacje marketingowe i handlowe o produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę lub polecanych przez Usługodawcę.

3.     W przypadku gdy w ramach Newslettera udostępniana jest treść cyfrowa (np. e-book, nagranie audio/wideo), dostęp do niej możesz uzyskać w sposób wskazany w e-mailu (np. poprzez kliknięcie aktywnego linku udostępnionego w e-mailu, pobranie załącznika dołączonego do wiadomości).

4.     Z uwagi na to, że programy pocztowe często uznają wiadomości wysyłane z programów mailingowych za SPAM, zalecane jest dodanie Usługodawcy do listy zaufanych odbiorców.

§3 Zasady zawarcia umowy i uzyskania dostępu do Newslettera

1.     Dostęp do Newslettera możesz uzyskać:

1)     nieodpłatnie – poprzez zapis do Newslettera i przekazanie Twojego adresu e-mail, imienia lub innych danych osobowych wymaganych w formularzu zapisu do celów marketingowych/handlowych lub

2)     odpłatnie – bez konieczności zapisu do Newslettera, tj. poprzez zapłatę kwoty  50kr brutto za dostęp do treści cyfrowej udostępnianej bezpłatnie w ramach Newslettera. Aby dokonać zakupu, skontaktuj się w tym celu z Usługodawcą na wskazany w §1 adres e-mail lub w inny sposób wskazany do kontaktu.

2.     W celu zapisania się do Newslettera i uzyskania dostępu do usługi/treści cyfrowej:

1)     podaj dane osobowe w ramach udostępnionego formularza zapisu,

2)     zaakceptuj Regulamin newslettera,

3)     potwierdź swój adres e-mail – w przypadku gdy na etapie zapisu wskazano konieczność potwierdzenia adresu e-mail (mechanizm double opt-in).

3.     Umowa na świadczenie usługi dostępu do treści cyfrowej zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą:

1)     wyświetlenia Klientowi potwierdzenia zapisania się do Newslettera (w przypadku nieodpłatnego dostępu),

2)     z chwilą akceptacji Regulaminu sklepu i dokonania płatności za dostęp do treści cyfrowej (w przypadku odpłatnego dostępu).

4.     Dostęp do Newslettera, w tym do udostępnionych usług i treści cyfrowych jest udzielany niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że z Opisu Usługi wynika inaczej. W przypadku nieuzyskania dostępu, należy zgłosić ww. brak Usługodawcy.

5.     Rozwiązanie Umowy na świadczenie usługi dostępu do Newslettera, w tym na dostarczenie usługi i treści cyfrowej przez Ciebie może nastąpić w trybie natychmiastowym. W celu rozwiązania Umowy:

1)     kliknij przycisk „Anuluj subskrypcję”/ „Zrezygnuj z subskrypcji” lub przycisk analogiczny lub

2)     skontaktuj się z Usługodawcą.

§4 Warunki techniczne       

1.     Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego zalecane jest stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

2.     W celu zapisania się do Newslettera lub złożenia zamówienia na odpłatny dostęp do Newslettera, konieczne jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

3.     W celu skorzystania z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści cyfrowych, konieczne jest posiadanie:

1)     aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari);

2)     aktywnego konta poczty elektronicznej;

3)     aktualnego narzędzia/ programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie, w których dostarczana jest treść cyfrowa (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);

4)     konta na platformie społecznościowej, np. Meta (Facebook) w przypadku, gdy z opisu treści cyfrowej wynika, iż będzie udostępniona m.in. na dedykowanej grupie,

4.     W przypadku gdy do skorzystania z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści cyfrowych konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, zostaniesz o tym poinformowany. Informacja zostanie Ci przekazana także w przypadku gdy konieczne jest dokonanie aktualizacji niezbędnych do zachowania zgodności usług i treści cyfrowych z Umową.

 

§5 Reklamacja

1.     Jeżeli udostępniane usługi/ treści cyfrowe są niezgodne z umową, możesz żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (w przypadku usługi płatnej) albo odstąpić od umowy.

2.     Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

3.     Reklamację można składać e-mailowo, pisemnie lub w inny sposób wskazany do komunikacji.

4.     Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności usługi/treści cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.

5.     Obowiązki i uprawnienia Stron, w tym szczegółowe zasady reklamacji usługi/treści cyfrowej zostały określone w ustawie o prawach konsumenta (m.in. w rozdziale 5b ustawy).

§6 Odstąpienie od Umowy  

1.     Możesz odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Usługodawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie.

2.     Możesz odstąpić od Umowy w przypadku nie dostarczenia treści lub usługi cyfrowej.

3.     W przypadku odstąpienia od umowy, należy powstrzymywać się od korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

§7 Prawa autorskie i licencje

1.     Teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe udostępniane w ramach Newslettera są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.

2.     Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Usługodawca bądź inny podmiot, od którego Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Usługodawcę w oparciu o inną podstawę prawną.

3.     Wszelkie materiały udostępniane przez Usługodawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z ustaleń Stron. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.

4.     W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Usługodawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.

§8 Dane osobowe

1.     Administratorem Twoich danych osobowych jest Usługodawca. Twoje dane przetwarzane są do następujących celów:

1)     Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy(art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;

2)     Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3)     Dane będą przetwarzane także przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4)     Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5)     W przypadku danych zbieranych do celów marketingowych i handlowych, w tym w celu dostarczania informacji marketingowych w ramach usługi Newsletter, dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy w postaci marketingu produktów i usług Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w oparciu o Twoją zgodę. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu/cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych/handlowych. Zgodę możesz cofnąć w każdej chwili, klikając link w stopce maila lub pisząc do Usługodawcy na adres podany wyżej.

2.     Twoje dane mogą być powierzone innym podmiotom, tylko wtedy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa wyżej oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu.  W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane firmie hostingowej, podmiotom wspierającym w obsłudze i wysyłce Newslettera, platformie społecznościowej Meta, firmie świadczącej usługi chmurowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, oraz innym podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji celów przetwarzania.

3.     Usługodawca korzysta z programu Mailerlite do wysyłki Newslettera.

4.     Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności podmiotu świadczącego usługę wysyłki Newslettera znajdują się na stronie[KK9] : https://www.mailerlite.com/legal/cookie-policy).

5.     W związku z RODO przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowychsprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowychograniczenia przetwarzania danych osobowychsprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowychprzenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

6.     Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

§9 Postanowienia końcowe

1.     W ramach korzystania z Newslettera, w tym z usługi lub treści cyfrowej zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

2.     Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji w przypadku konsumenta jest możliwe poprzez zwrócenie się do:

1)     stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

2)     wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

3)     powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;

4)     lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr.

3.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Usługodawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Usługodawcę. Szczegółowe informacje dot. zmian wskazuje ustawa o prawach konsumenta.

4.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.01.2023.

§10 Słownik pojęć

1.     Cena – pieniądze lub  cyfrowe odwzorowanie wartości;

2.     Klient – podmiot, który zawarł Umowę z Usługodawcą na dostęp do Newslettera, w tym dostarczenie usługi i/lub treści cyfrowej;

3.     Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Usługodawcą do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;

4.     Treść cyfrowa –  dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);

5.     Usługa – usługa lub treść cyfrowa lub towar z elementami cyfrowymi;

6.     Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na  wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi lub inne formy interakcji za pomocą takich danych;